Algemene Voorwaarden ElektroVisie.nl verkoop via internet

Artikel 1. Definities

1.1. ElektroVisie.nl: online webshop van Benamar Trading, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63962810, gevestigd aan de Tussen Meer 219 – 221, 1069 DN, Amsterdam, Nederland (het betreft hier het afhaaladres, bezoekadres).

1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door ElektroVisie.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met ElektroVisie.nl.

1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.6. Website: www.ElektroVisie.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verbandhoudende aanbiedingen en leveringen van ElektroVisie.nl, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de Klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van ElektroVisie.nldoor middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

2.3. De Algemene Voorwaarden zijn ook via de website ElektroVisie.nl, onder het menu  algemene voorwaarden, na te lezen en te printen.

Artikel 3. Informatie

3.1. Verkoper is Firma BenAmar Trading, Tussen Meer 219 – 221, 1069 DN te Amsterdam, Nederland, e-mailadres: info@ElektroVisie.nl

3.2. De belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

3.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4. ElektroVisie.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3.5. Het factuur- en afleveradres van de Klant dient in Nederland, Belgie of Duitsland te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1. Aanbiedingen en prijzen van ElektroVisie.nl zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de Klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden ElektroVisie.nl niet.

Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering

5.1. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ElektroVisie.nl onverwijld langs via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:
– de identiteit en het adres van ElektroVisie.nl;
– de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
– de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;
– de kosten van aflevering;
– de wijze van betaling;
– de wijze van aflevering;
– de mededeling dat de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk tien dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. De Klant dient de betalingen aan ElektroVisie.nl volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

5.3. Zodra de volledige betaling door ElektroVisie.nl is ontvangen, stuurt ElektroVisie.nl het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen, aan de Klant toe. Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde gegevens.

5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal ElektroVisie.nl de eventueel reeds door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling aan de Klant terugbetalen.

5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de Klant. Het adres dat de Klant aan ElektroVisie.nl heeft opgegeven geldt als afleveradres.

Artikel 6. Ruilen

6.1. De klant kan het gekochte product binnen zeven werkdagen na ontvangst ruilen door middel van het terugzenden van het product aan ElektroVisie.nl. Indien de prijs van het nieuw te leveren product afwijkt van het geruilde product zal bij een lagere prijs het verschil zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de ruilopdracht aan de Klant worden terugbetaald. Bij een hogere prijs zal de Klant een nieuwe opdrachtbevestiging met betalingsinstructies ontvangen voor het verschil. Klant dient het verschil aan ElektroVisie.nl over te maken. Na ontvangst van deze betaling zal het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen aan de Klant worden verzonden.

6.2. Terugzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: Tussen Meer 219 -221, t.a.v. webshop ElektroVisie.nl. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te overleggen verzendbewijs.

6.3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant, tenzij ElektroVisie.nl op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard de kosten voor het terugzenden voor haar rekening te nemen.

6.4. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde doos te zitten. ElektroVisie.nl raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

6.5. ElektroVisie.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Artikel 7. Retourneren

7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, kan de Klant het gekochte product binnen zeven werkdagen na ontvangst terugzenden aan ElektroVisie.nl, waarna ElektroVisie.nl vervolgens binnen tien dagen na ontvangst van de klacht de Klant per e-mail zal informeren.

7.2. Verzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: ElektroVisie.nl, t.a.v. webshop ElektroVisie.nl, Tussen Meer 219 -221, 1069 DN Amsterdam, Nederland . Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te overleggen verzendbewijs.

7.3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant, tenzij ElektroVisie.nlop voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard de kosten voor het terugzenden voor haar rekening te nemen.

7.4. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde doos te zitten. ElektroVisie.nl raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

7.5. ElektroVisie.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.6. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal ElektroVisie.nl het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen aan de Klant.

Artikel 8. Garantie

8.1. ElektroVisie.nl hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

8.3. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigingse-mail als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht is ElektroVisie.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

Artikel 10. Slotbepalingen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.